Showing all 11 results

Tần bì biến tính

Lam gỗ tần bì biến tính

220.000 350.000 

Thông biến tính

Lam gỗ thông biến tính

130.000 220.000 

Tần bì biến tính

Sàn gỗ Tần Bì ngoài trời

1.850.000 3.350.000 
1.400.000 2.200.000 

Tràm biến tính

Sàn gỗ Tràm biến tính

1.400.000 1.900.000